Schedule

Time Sun mon tue wed thu fri sat
10:00 AM Morning Boxing - Pro Class Morning Boxing - Pro Class
11:30 AM Brazilian Jiu-Jitsu Brazilian Jiu-Jitsu
4:30 PM Kids Brazilian Jiu-Jitsu Kids Brazilian Jiu-Jitsu
5:30 PM Beginners Brazilian Jiu-jitsu Boxing Brazilian Jiu-jitsu Beginners Boxing Pro Practice
6:30 PM Muay Thai Brazilian Jiu-Jitsu Beginners Muay Thai Brazilian Jiu-Jitsu BJJ/ Muay Thai Sparring
7:45 PM Kendo Pro Practice Kumdo
11:00 Boxing